Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

i. ‘Algemene Voorwaarden’: het geheel van deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en de Disclaimer op de Website.

ii. ‘Consument’: een consument in de zin van artikel I.1,2° WER, zijnde een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;

iii. ‘Gebruiksvoorwaarden’: deze onderliggende gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de relatie tussen u en ons bij de aankoop van Producten;

iv. ‘Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij wij ons ertoe verbinden om de Producten aan u te verstrekken mits voldaan is aan de Algemene Voorwaarden;

v. ‘Partij/Partijen’: u en/of wij;

vi. ‘Product’: de ingevroren ongesekste paardenembryo’s die te koop aangeboden worden op onze Website;

vii. ‘Professionele Klant’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst met ons sluit en die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;

viii. ‘U/uw’: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten;

ix. ‘Website’: www.maresofmacha.com;

x. ‘Wij/we/ons/onze’: de onderneming zoals vermeld in artikel 2 (‘Onze identificatie’) van deze Algemene Voorwaarden.

2. ONZE IDENTIFICATIE

Wie zijn wij:

Mares of Macha BV
Veurnestraat 35
8640 Vleteren (Oostvleteren)
KBO 0721.630.312

Contact:

Bereikbaarheid: maandag t.e.m. vrijdag
Telefoonnummer: +32485 56 85 73
E-mailadres: klaas@maresofmacha.com

3. TOEPASSING

3.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen van onze Producten. Bij het plaatsen van een bestelling dient u deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden en in te stemmen met de toepassing daarvan. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden met uitsluiting van andere voorwaarden. Behoudens indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard, worden uw eventuele algemene of bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. Deze Gebruiksvoorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die u op dwingende wijze worden verleend krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.

3.2 Wij houden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De versie van deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing was op het ogenblik van de bestelling blijft evenwel, voor wat betreft de Overeenkomst, van toepassing tussen u en ons.

4. AANBOD EN AANVAARDING

4.1 Wij doen alle redelijke inspanningen om de informatie over de eigenschappen van de Producten en illustraties van de Producten zo accuraat mogelijk te maken, in zover de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Dit kan echter geen grond zijn voor het inroepen van de niet-conformiteit van de levering.

4.2 We kunnen u niet garanderen dat alle Producten altijd beschikbaar gaan zijn. Ons aanbod is enkel geldig zolang de voorraad strekt. Indien u een Product bestelt dat uit voorraad is, dan informeren wij u zo vlug mogelijk per e-mail en heeft u het recht om uw bestelling te annuleren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van een Product op onze Website en/of voor enige schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een bepaald Product. Gelet op de aard van ons Product, kunnen wij ons aanbod steeds eenzijdig wijzigen of intrekken. Wij hebben tevens de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden. Wanneer u specifieke vragen hebt over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kunt u vooraf contact opnemen met onze klantendienst.

4.3 Onze Producten zijn enkel beschikbaar voor levering in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Italië, Hongarije en Polen. Mits voorafgaande schriftelijke overeenkomst kan ook in een ander land geleverd worden, doch enkel op een bestemming aangeduid door ons.

4.4 Wij zijn niet gebonden door een aanbod indien dit aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen, voor zover toegelaten, ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk)fouten in onze prijzen of voorwaarden.

4.5 Uw aanvaarding van ons aanbod gebeurt door het plaatsen van de bestelling op onze Website of daarbuiten, middels uw aanvaarding van onze offerte. Deze aankoop is bindend. Na bestelling ontvangt u een bevestiging van uw order op het door u opgegeven e-mailadres. Pas wanneer wij u een bevestiging sturen van uw bestelling op het door u opgegeven e-mailadres komt de Overeenkomst tot stand.

4.6 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens die u aan ons verstrekt, correct zijn. Indien er toch fouten in zouden staan, dan vragen wij u om ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen of indien mogelijk, de fouten zelf recht te zetten.

4.7 Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming door u.

4.8 Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen Partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. Wij kunnen gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover we beschikken, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

5. ONZE PRIJZEN

5.1 De prijzen van onze Producten staan vermeld op de Website en worden vastgepind op het ogenblik van de bestelling. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de Producten zoals die woordelijk worden omschreven. Eventuele bijhorende foto’s zijn decoratief en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs. Alle prijzen vermeld op de Website zijn uitgedrukt in EURO en zijn exclusief btw en eventuele andere door u te dragen taksen of belastingen. Btw, andere taksen en eventuele andere aangerekende kosten, met uitzondering van invoerrechten en -BTW bij export, worden apart vermeld in het overzicht van het winkelmandje.

5.2 We hebben het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van uw bestelling, behoudens anders schriftelijk overeengekomen. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan u worden aangerekend.

6. BETALING

6.1 Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer BE37 7310 4676 9028. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 EUR en een maximum van 75 EUR. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

6.2 Wanneer één van de Partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere Partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

6.3 Wij stellen onze leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door u verschuldigde bedragen. Wij behouden steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. Indien Producten door ons worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien Producten door U moeten worden afgehaald, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

6.4 Na ontvangst van de door u verschuldigde bedragen binnen de voorgeschreven termijn, zullen wij uw order verwerken. Wij bezorgen U vervolgens de factuur op het door u opgegeven e-mailadres.

7. LEVERING

7.1 Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de dertig (30) kalenderdagen na betaling te leveren, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen of uitdrukkelijk anders bepaald.

7.2 Het is uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid. Er wordt bij de levering steeds getekend voor ontvangst. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.

7.3 Er kan enkel geleverd worden aan een gediplomeerd dierenarts of erkend implantatiecentrum. De Producten worden geleverd in een daarvoor geschikte container die eigendom van ons is of dat van een van onze partners. Indien de container niet kan leeggemaakt worden op het moment van levering, dient deze binnen de zeven (7) dagen na levering naar ons teruggestuurd te worden. De kosten voor de terugzending van de container zijn in dit geval voor uw rekening.

7.4 Wij doen voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name HippoXpress of een andere gespecialiseerde leverancier die door ons werd aangeduid. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

7.5 Wanneer wij er – wegens omstandigheden die niet aan uw toedoen zijn te wijten – niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 30 kalenderdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

7.6 Tot het moment van volledige betaling, blijven de Producten onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Het risico gaat echter al over op u bij levering van het Product aan de vervoerder, indien de vervoerder van u de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren.

7.7 U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, zo o.m. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.

7.8 Indien u bij de levering enige zichtbare beschadiging en/of enige kwalitatieve tekortkoming aan het Product of aan de container, waarin het Product wordt geleverd, vaststelt, dient u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.

8. HERROEPINGSRECHT

8.1 Dit artikel 8 (Herroepingsrecht) is enkel op u van toepassing indien u een Consument bent en bij verkoop op afstand.

8.2 Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. U bent in dat geval niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief.

8.3 U heeft echter geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:

· De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht);

· De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

9. GARANTIE (OPTIONEEL)

(A) Wettelijke garantie

9.1 De artikelen 9.1 t.e.m. 9.5 zijn enkel van toepassing op Consumenten. U beschikt over een wettelijke garantie gedurende twee (2) jaar vanaf levering aan de eerste eigenaar. U kunt zich op deze garantie beroepen indien u binnen de twee (2) jaar na levering vaststelt dat het gekochte Product niet overeenkomt met het gevraagde goed. U kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan u kennis had op het ogenblik van de verkoop. 

9.2 De wettelijke garantie voor Consumenten evenals de gemeenrechtelijke garantie voor verborgen gebreken zijn niet van toepassing op: 

· enige schade (inclusief verlies of tenietgaan) veroorzaakt aan het Product door onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door u aan de Producten na levering, inclusief onoordeelkundig, verkeerd of hardhandig gebruik, slecht onderhoud of elk ander abnormaal of incorrect gebruik, blootstelling aan vocht of warmte, brand, aardbeving, en andere externe oorzaken;

· enige schade (inclusief verlies of tenietgaan) veroorzaakt na levering door het ontsnappen van vloeibare stikstof uit de container of fles waarin het Product wordt opgeslagen of bewaard, sterfte van het Product op het moment van implantatie of na implantatie in de draagmerrie door om het even welke oorzaak, diefstal of verlies van het Product, en schade of verlies van het Product veroorzaakt door of bij derden (bijv. op de plaats waar het embryo is opgeslagen);

· enige schade veroorzaakt door gebruik van het Product of door enige manipulatie van de container door u of door derden op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie en de gebruikelijke standaarden eigen aan de sector. 

9.3 Voor niet-Consumenten geldt enkel de wettelijke garantie voor geborgen gebreken conform de modaliteiten en termijnen beschreven in de Wet van 25 augustus 1885 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken en het Koninklijk Besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren. Deze wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit van het geleverde Product, op de gronden beschreven in voormelde wetgeving, wordt vastgesteld binnen de 9 (negen) kalenderdagen vanaf de levering van het Product.

(B) Commerciële garantie (optioneel)

9.4 Garantie 'geen dracht, geld terug' – Bij bestelling kunt u er voor opteren om voor een bijkomende prijs van 40% bovenop de normale cataloguswaarde een commerciële garantie te nemen op het aangekochte Product, indien U voor de implantatie van het Product beroep doet op de diensten en de draagmerries van een door Mares of Macha erkend implantatiecentrum.
De door Mares of Macha erkende implantatiecentra zijn:

- ETC Hans Smet, Magerstraat 151, 9070 Heusden (België)

- ERC De Morette, Edingsesteenweg 239, 1730 Asse (België)

- Dierenartsenpraktijk Aan De Watergang, Spaans Kwartier 51A, 9170 De Klinge (België)

- Fertiliteitscentrum Praktivet Margot Vandevelde, Hoogweg 56, 8750 Wingene (België)

- Universiteit Utrecht, Yalelaan 1, 3584 CL Utrecht (Nederland)

- Haras de Hus, Le Pont Hus, 44390 Petit-Mars (Frankrijk)

- SELARL Clinique Vétérinaire Dr. LISSENS, 79 Route de Bambecque, 59122 REXPOEDE (Frankrijk)

- Tierarztpraxis Buchenhof, Buchenhof 2, D-25578 Dägeling (Duitsland)

- Avantea, Via Porcellasco 7f, 26400 Cremona (Italië)

- Rood and Riddle Equine Hospital, 2150 Georgetown Road, Lexington, KY 40511 (Verenigde Staten)

Hierna samen of afzonderlijk ‘het erkend implantatiecentrum’ genoemd.

Wij kunnen nieuwe implantatiecentra erkennen of een erkenning beëindigen. De actuele erkende implantatiecentra kunnen steeds geraadpleegd worden op onze Website.

De contractuele voorwaarden van het erkend implantatiecentrum zijn van toepassing. Indien U met het erkend implantatiecentrum een overeenkomst betreffende de embryotransfer en huur van de draagmerrie hebt afgesloten en ons daarvan een schriftelijk bewijs van ondertekening kunt voorleggen, garanderen wij U – mits betaling van de geciteerde meerprijs - een dracht van vijfenveertig (45) dagen en dit volgens de volgende voorwaarden en modaliteiten :

· het transport van het Product naar het erkend implantatiecentrum wordt door ons verzorgd. De kosten van dit transport en van het terugzenden van de verzendcontainers worden eveneens door ons gedragen, dit ongeacht of de drachtigheidsdiagnose op 45 dagen negatief dan wel positief is.

· het Product wordt ingeplant door het daartoe bevoegde personeel bij het erkend implantatiecentrum in een draagmerrie die eigendom is van het erkend implantatiecentrum of, indien U dit wenst en dit toegestaan is door het desbetreffende inplantatiecentrum, in uw eigen draagmerrie, conform de contractuele afspraken (waaronder de prijsafspraken) die gelden tussen U en het erkend implantatiecentrum (waartegenover wij in elk geval een derde partij zijn). Indien U uw eigen draagmerrie gebruikt, moet het ‘Protocol bij gebruik van een eigen draagmerrie’, terug te vinden op onze Website, strikt worden nageleefd.

· op de vijfenveertigste (45ste) dag van de dracht zal het erkend implantatiecentrum de draagmerrie onderzoeken en een (negatieve of positieve) drachtigheidsanalyse afleveren:

o Indien de merrie, na een drachtigheidsdiagnose gemaakt door het erkend implantatiecentrum, op de vijfenveertigste (45ste) dag van de dracht niet drachtig blijkt te zijn van het aangekochte embryo, dan zullen wij U – in uitvoering van deze commerciële garantie – integraal de door U betaalde koopsom van het Product terugbetalen. Bij gebruik van een eigen draagmerrie moet u in dit geval wel kunnen aantonen dat het ‘Protocol bij gebruik van een eigen draagmerrie’ strikt werd nageleefd. Wij zullen U dit bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de uitslag van de negatieve drachtigheidsdiagnose overmaken op de rekening waarmee de oorspronkelijke betaling is gebeurd;

o Indien de draagmerrie, na een drachtigheidsdiagnose gemaakt door het erkend implantatiecentrum, op de vijfenveertigste (45ste) dag van de dracht drachtig blijkt te zijn van het aangekochte embryo, zijn alle door U aan ons betaalde en/of nog verschuldigde koopsommen finaal en definitief verworven of invorderbaar en komt enige verbintenis tot terugbetaling en/of vergoeding van de betaalde koopsom van het Product onder deze commerciële garantie in hoofde van Mares of Macha te vervallen.

· Deze garantie is beperkt geldig. De implantatie van het aangekochte embryo moet plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van de maand juli (31/07/20xx) in het tweede jaar volgend op de aankoop.

(C) Algemeen

9.5 U aanvaardt dat wij geen enkele garantie geven op de uiteindelijke fysieke of karaktermatige eigenschappen van het veulen of paard dat uiteindelijk uit het Product voortkomt, noch op het geslacht, het sportieve vermogen of de sportieve prestaties ervan. Enige garantie die wij u wel bieden – weze het uit hoofde van onze wettelijke garantieverplichting (onder Artikel 9 (A)) dan wel uit hoofde van de gebeurlijk door u gekozen commerciële garantie (onder Artikel 9 (B)) – slaat steeds uitsluitend op de afstamming van het Product en de aard ervan (te weten een ingevroren paardenembryo) conform de informatie die u ontvangt voorafgaand en uiterlijk ter gelegenheid van het maken van uw bestelling, o.m. het embryoproductiecertificaat.

10. KLANTENDIENST

10.1 Wij streven ernaar om onze klanten tevreden te houden. Onze klantendienst staat dan ook voor u ter beschikking op het telefoonnummer +32485 56 85 73, via e-mail op klaas@maresofmacha.com of per post op het volgende adres: Mares of Macha BV, Veurnestraat 35, 8640 Vleteren. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen over Producten, het bestelproces of het gebruik van de webshop kunnen hieraan worden gericht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 In de mate dat dit toegelaten is, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade. Tenzij uitgesloten door dwingend recht, zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van onze verplichtingen, indien en voor zover deze schade wordt veroorzaakt door onze opzettelijke en ernstige fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor andere fouten. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de fout van aangestelden, zelfs niet in geval van opzet of zware fout. U dient in dat laatste geval de aangestelde rechtstreeks aan te spreken.

11.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden beoogt uw wettelijke rechten uit te sluiten of te beperken. Bovendien is niets in deze Gebruiksvoorwaarden bedoeld om onze aansprakelijkheid voor het overlijden of een persoonlijk letsel veroorzaakt aan natuurlijke personen door onze nalatigheid (inclusief die van onze werknemers) te beperken of uit te sluiten; of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

11.3 Indien wij toch aansprakelijk zouden worden gesteld, zal de hoogte van het bedrag van de vergoeding beperkt zijn tot het totale bedrag dat u heeft betaald voor de aangekochte Producten. In geen geval kunnen wij worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan u als aan derden

12. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

12.1 De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor de verwerking, afhandeling en voltooiing van uw bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken kan uw bestelling niet worden uitgevoerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy policy.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1 Wij garanderen te beschikken over de nodige rechten voor het aanbieden van onze Producten. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten op deze Producten blijven bij ons en/of de eigenlijke rechthoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

13.2 De inhoud van de Website is onze eigendom. Hieronder wordt verstaan: teksten, grafieken, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software. De inhoud is auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Het is verboden om deze inhoud zonder schriftelijke toestemming van ons over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of op enige andere wijze te gebruiken.

14. OVERMACHT

14.1 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten onze wil.

14.2 In geval van overmacht worden deze verplichtingen opgeschort en zullen wij alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken. In geval de overmacht langer dan twee (2) maanden duurt, is elke Partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door het geven van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, zonder dat de Partijen elkaar hier enige vergoeding voor verschuldigd zijn (behalve de terugbetaling van de Producten die door u werden betaald en niet werden geleverd).

15. ALGEMEEN

15.1 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of deel daarvan) nietig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan zal deze nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In geval van nietigheid, ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen de Partijen, in de mate van het mogelijke, onderhandelen om de nietige, ongeldige of onuitvoerbare bepaling (of deel daarvan) te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Gebruiksvoorwaarden.

15.2 Het feit dat wij nalaten om de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van onze rechten en verhindert ons niet om later de strikte naleving van deze bepalingen te eisen.

15.3 Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip eventuele referenties die in de Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen, vormen de volledige weergave van de rechten en plichten van Partijen en treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk, inclusief eventuele voorwaarden van de Partijen.

15.4 De Gebruiksvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen u en ons, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen u en ons die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

15.5 U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTBANK

16.1 Voor zover wettelijk toegelaten, worden alle overeenkomsten waarop onderhavige Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16.2 Indien u een Consument bent, kunt u een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden ook voor een onafhankelijk orgaan brengen. Meer informatie vindt u op: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

16.3 Elke betwisting betreffende de interpretatie of toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken waar onze hoofdzetel gevestigd is, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.